sahypa_banner

Plastmassa ekstruziýa enjamlary

 • PEEK / PPS / PI / PES / PSU Ösen material plastmassa plastinka, turba, list ekstruziýa çyzygy

  PEEK / PPS / PI / PES / PSU Ösen material plastmassa plastinka, turba, list ekstruziýa çyzygy

  Performanceokary öndürijilikli in engineeringenerçilik materialy hökmünde polifenilen sulfidiň (PPS) öndürijiliginde köp artykmaçlygy bar.

  Esasy tehniki aýratynlyklar Önüm çyzgysy, ýörite dizaýn nurbady we maşyny ulanyp, ýokary netijelilikli ýokary basyşly bir nurbat ekstruderi, çyzgy tagtasy, nemlendiriji maşyn we kesiji maşyn.

 • PA6 / PP / TPU / EVA / EVOH / LDPE + CNT Hotmelt ýelimleýji film we Omentum

  PA6 / PP / TPU / EVA / EVOH / LDPE + CNT Hotmelt ýelimleýji film we Omentum

  Duýgur film önümlerinde, datçiklerde, film substratlarynda we iň esasy nanoskale materiallaryny ulanyp, beýleki esasy komponentlerde, paýlaýjylar hem “nano sensor filmi” diýilýän filme degip bilerler.

  Nano sensor filmi täze we aç-açan duýgur duýgur filmdir.Film aýna penjiräniň we aýna diwaryň içine ýelmeýän bolsa, aýna penjire / diwar uly duýgur ekrana öwrülip biler.Nano sensor filmi, nanomateriallary, çap edilen zynjyrlary, integral çipleri, programma üpjünçiligini we beýleki tehnologiýalary ulanmak arkaly öndürilen anti-statik doly aç-açan nano duýgur filmdir.Syçanjygyň ähli hereketlerine düşünip biler we adam bilen kompýuteriň özara täsir ediş usulynyň öwrülişikli köp el degirilmegini gazandy.

 • Bilelikdäki öwrüm paralel Ekiz nurbat Pelletzing çyzygy

  Bilelikdäki öwrüm paralel Ekiz nurbat Pelletzing çyzygy

  Paralel ugurly goşa nurbat ekstruziýa ulgamy:

  Buraw, silindr oňat çalyşmak bilen “gurluşyk bloky” gurluşyny kabul edýär, erbet köküň köküni çalyşmak üçin azajyk kemçilik bar bolsa konusyň goşa nurbatyna däl-de, şol bölegi üýtgedýär.Dürli materiallary gaýtadan işlemek tehnologiýasyna görä özbaşdak birleşdirilip bilner;Nitrid polatdan silindr saýlamak, bimetal materiallar, könelişme, poslama garşylyk, hyzmat möhletini uzaltmak;Threadüplük elementi, sap işleýiş bölüminiň adaty dişlerini üpjün etmek üçin özboluşly gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen nitrid polatdan, ýokary tizlikli polatdan saýlanýar.

 • Plastiki goşa diwar gasynlanan turba önümçilik liniýasy

  Plastiki goşa diwar gasynlanan turba önümçilik liniýasy

  HDPE goşa diwar gasynlanan turba çeýe turba degişlidir.Onuň öndürijiligi aşakdaky ýaly:

  Daşarky basyşa garşy durmak üçin güýçli ukyp

  Daşarky diwar turbanyň halka berkligini ep-esli ýokarlandyrýan, şeýlelik bilen turbanyň toprak ýüküne garşylygyny ýokarlandyrýan halka gasynlanan gurluşdyr.Bu öndürijilikde HDPE goşa diwarly beýleki turbalar bilen deňeşdirilende aç-açan artykmaçlyklary bar.

   

 • PVC CPVC toprak ekstruziýa turbasy

  PVC CPVC toprak ekstruziýa turbasy

  Bu material, 80% töweregi plastik turba öndürmekde iň uly çykdajydyr.Bu hakykat, turbany zerur spesifikasiýalarda saklamak bilen, aşa agramy azaltmagy peýdaly edýär. SUPX önümçilik wagtynda turbanyň hiline gözegçilik etmek üçin çykdajylary tygşytlamak üçin birnäçe görnüşi hödürleýär.Bu çözgütler bar bolan enjamlaryň markalaryna laýyk gelýär.

 • PVC plastik ekstruziýa köpük listiniň çyzgysy

  PVC plastik ekstruziýa köpük listiniň çyzgysy

  1.PVC deriniň köpükli tagtanyň ekstruziýa çyzygy, Celuka köpük tehnologiýasyny kabul edýär.PVC mugt köpük tagtasy bilen deňeşdirilende, pvc deriniň köpük tagtasy diňe bir tekiz ýüzüne eýe bolman, eýsem gatylygy hem has gowudyr.
  2. Mundan başga-da, köpük tagtasynyň mehaniki öndürijiligi mugt köpük tagtasyndan has gowudyr.PVC deriniň köpükli tagtanyň ekstruziýa çyzygy konusly iki nurbatly ekstruderden, ölmekden, wakuum kalibrleme bölüminden, çekiş bölüminden we ş.m.

   

 • Bir ädim Dem alýan film setiri

  Bir ädim Dem alýan film setiri

  Önümçilik liniýasy çig mal hökmünde PE howa geçirijilikli plastmassa granularyny ulanýar we ekstruziýa guýma usulyny ulanýar, tekiz öleniň üsti bilen organiki däl doldurgyçlary öz içine alýan PE üýtgedilen howa geçirijilikli plastmassa granuellerini tomelt-ekstruziýa edýär we rol oýnamak üçin ýokary tizlikde uzalýar -nanometr mikro gözenekli membrana.

  Bu täze tehnologiýa, iki ädimi bir ädim täzeleýär, ilki birleşdirilen materialy zerurlygyň ýerine, indi göni film düşürmek, çykdajylary we elektrik energiýasyny tygşytlamak üçin bolup biler.

 • PVC stabilizator

  PVC stabilizator

  Gitdigiçe berk daşky gurşaw ülňüleri bilen kalsiý we sink çylşyrymly stabilizator pudagyň tendensiýasyna öwrüldi.Indi PVC ýylylyk stabilizatory takmynan gurşun duzlary, birleşýän kalsiý sink, organiki gala, organiki antimon, organiki kömekçi ýylylyk stabilizatory, seýrek toprak birleşmeleri.