sahypa_banner

önüm

“Airgel SIO2” ýylylyk izolýator paneli duýuldy

Gysga düşündiriş:

“Airgel”, ýokary ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi, ýokary aýratyn ýer meýdany, nanoskale deşikleri we pes dykyzlygy ýaly ýörite mikrostrukturasy bolan gaty materialdyr.“Dünýäni üýtgedýän jadyly material”, “terminaly ýylylygy tygşytlamak we izolýasiýa materialy” hökmünde hem bellidir we häzirki wagtda iň ýeňil gaty materialdyr.“Airgel” pes dykyzlygy, ýokary aýratyn meýdany, ýokary gözenekli, pes dielektrik hemişelik, pes ýylylyk geçirijiligi we beýleki fiziki aýratynlyklary bolan üç ölçegli nanonetiki gözenekli gurluşly materialdyr.Heatylylygy tygşytlamak we izolýasiýa, ýangyn saklaýjy, ses izolýasiýasy we ses azaltmak, optika, elektrik we beýleki ugurlarda amaly mümkinçilikleriň giň topary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öndürijilik aýratynlyklary

1. Adiabatik ýokary temperatura garşylyk
Pes ýylylyk geçirijiligi, adaty önüm ýylylyk geçirijiligi 0.018 ~ 0.020 W / (m • K), iň pes 0.014 W / (m • K), temperatura bölümi deň önümlerden pes, iň ýokarysy 1100 ℃ ýokary temperatura, ýylylyga çydap biler gorap saklamak we izolýasiýa täsiri adaty materiallardan 3-5 esse, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamakdyr.

2. Suw geçirmeýän we dem alýan
Ajaýyp umumy suw geçirmeýän öndürijiligi, gidrofob derejesi ≥99%, suwuk suwuň izolýasiýasy we suw buglarynyň geçmegine mümkinçilik berýär.

3. Ot we ýangyjy däl
Binanyň ýangyjy derejesi standartynda iň ýokary A1 we iň ýokary derejeli awtoulag içerki material ýangyjy derejesinde iň ýokary derejeli A derejesini gazandy.

4. Howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak
Önümler RoHS-den geçdi, REACH kesgitlemesi, adam bedenine zyýanly maddalary öz içine almaýar, erän hlorid düzümi gaty az.

5. Dartyş we gysyjy garşylyk, amatly gurluşyk we transport
Gowy çeýeligi we dartyş / gysyjy güýji, uzak möhletleýin ulanylmagy, deformasiýa ýok;Lighteňil we amatly, kesmek aňsat, ýokary gurluşyk netijeliligi, dürli çylşyrymly şekil talaplaryna laýyk, transportyň arzan bahasy.

Arza

Senagat pudagynda
Turbany izolýasiýa ýa-da peç izolýasiýa böleklerini talap edýän elektrik energiýasyny saklamak, nebithimiýa senagaty, senagat peçleri we beýleki pudaklarda ýokary netijelilik ýylylygy tygşytlaýjy material ulanmaly, howa izolýasiýa materialy ýylylyk ýitgisini azaldyp, ýylylyk energiýasyny tygşytlap biler, ýylylygyň ulanylyş netijeliligini ýokarlandyryp biler Çeşme, ýylylyk izolýasiýa täsiri adaty material 3 ~ 5 gezek we uzak ömür.

Senagat pudagynda

Howa giňişliginde
“Airgel” termiki izolýasiýa materialy, ýylylyk izolýasiýa täsirini güýçlendirip, kabinanyň temperaturasyny peseldip, ýylylyk izolýasiýa materialynyň mukdaryny azaldyp, kabinadaky ulanyş ýerini köpeldip we dürli-dürli gowulandyryp bilýän uçar kabinasynyň ýylylyk izolýasiýa materialy hökmünde ulanylyp bilner. iş gurşawy.“Airgel” ýylylyk izolýasiýa materialy, ýeňil massa we kiçi göwrümli has gowy ýylylyk izolýasiýa effektini gazanyp biler, bu awiasiýa we howa giňişliginde uly artykmaçlyklara eýe.

Gurluşyk pudagynda 2

Gurluşyk pudagynda
Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak boýunça milli talaplaryň yzygiderli gowulaşmagy we adamlaryň ýaşaýyş hiline ymtylmagy bilen gurluşyk izolýasiýasy kem-kemden gurluşyk pudagynda esasy meselä öwrüldi.Bina üçin, ähli bölekler diýen ýaly ýylylyk izolýasiýasyna, esasanam binanyň diwar izolýasiýasyna, üçek polunyň izolýasiýasyna gatnaşýar.Silisiýa howa gämisi ýokary temperatura çydap bilýär, umuman 800 at, gurluşy, öndürijiligi hiç hili üýtgeşiklik ýok, super izolýasiýa materialynyň howpsuz, energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak.

Gurluşyk pudagynda,

Ulag pudagynda
Awtoulagyň üçeginiň ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi, ulag korpusynyň ýylylyk geçirişine täsir edýän esasy faktorlardan biridir.Ulagyň işleýşiniň energiýa sarp edilişini seljermek, kondisioner ýüküni kesgitlemek, erbet iş şertleriniň ýüze çykmazlygy we ulagyň içindäki amatly ýylylyk gurşawyny saklamak üçin möhüm ähmiýete eýe.Täze energiýa ulaglary pudagynda litiý ion batareýasynyň "termiki gaçmagy" sebäpli ýüze çykan elektrik ulagynda ýangyn we partlama hadysalary ýygy-ýygydan habar berildi.Lityum batareýasynyň ýylylygyň ýaýramagyny we howpsuzlygyny nädip üpjün etmeli, awtoulag zawodlarynyň we elektrik batareýa kärhanalarynyň başynda asylan “Damocles gylyjy” boldy.Nanoporous airgel kompozit izolýasiýa materiallary ýokary tizlikli otlylara, içerki C919 ýolagçy uçaryna we täze energiýa ulaglaryna ulanyldy, esasan transport ulaglarynyň ýylylyk izolýasiýasyna we täze energiýa ulaglarynda litiý batareýalarynyň goralmagyna gönükdirilendir.

Ulag pudagynda

Spesifikasiýa

Dürli substratyň saýlanyşyna görä, “airgel mat” dürli müşderiniň zerurlyklaryna we ssenariýalaryna görä dürli kompozisiýa seriýalaryny saýlap biler.Häzirki wagtda esasan dört hatar aýna süýümli kompozit aerogeller (HHA-GZ), preoksigenirlenen sim süýümli birleşýän aerogeller (HHA-YYZ), ýokary kremniý kislorod süýümi birleşýän aerogeller (HHA-HGZ) we keramiki süýümli birleşýän aerogeller (HHA-TCZ) bar ).Spesifikasiýa parametrleri aşakdakylar:

Spesifikasiýa
Aýratynlyk2
Aýratynlyk3
Aýratynlyk4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň