sahypa_banner

önüm

Süýümli aýna dogralan guşak basyjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Pytraňňy aýna süýüminiň oňat esasy matasy we tutuşlygyna uzynlyk bilen berkidilmegi, uzynlygyň dartyş güýjüni we duýgynyň ýyrtyk güýjüni doly gowulandyrýar.Şol bir wagtyň özünde, film bilen metbugata birleşdirilip, adaty infiltrasiýa prosesini çalşyp, çykdajylary tygşytlap we netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Şol sebäpden, üçek linoly we beýleki materiallary örtmek üçin iň oňat substrat we awtoulag GMT tagtasy üçin ýerüsti güýçlendiriji materialdyr.Şol bir wagtyň özünde birleşdirilen galyplaýyş talaplary.

Önüm aýratynlyklary

• Bitewi süýüm paýlanyşy

• ensokary dartyş güýji

• Gözýaşyň gowy garşylygy

• Her hili ýelimler üçin amatly

Süýümli aýna kesilen, FRP eli ýelme prosesi üçin dokalmaýan güýçlendiriji materialdyr.Poroşok baglaýjy tarapyndan üznüksiz süýümli aýna süzgüç ýa-da süýümli aýna süzgüçdir.

Gysga kesilen önümler himiýa senagatynda giňden ulanylyp bilner: antikoroz turbalar, gämiler, awtoulag bölekleri, sanitariýa enjamlary, gurluşyk komponentleri, güýmenje we ýaşaýyş we beýleki FRP önümleri, ajaýyp mehaniki güýji we önüm ulanylyşy.

Bu önüm çyzgysy, birmeňzeşligi, ýokary derejede öz-özüni dolandyrmagy, az energiýa sarp etmegi, amatly işlemegi we tehniki hyzmaty bilen süýümli aýna filamentini ýa-da öwrümsiz hereket edýän gysga kesilen duýgyny kabul edýär.

Bu önüm çyzygy poroşok, emulsiýa, aşgar ýok, orta aşgar kesilen duýgyny öndürip biler.

Süýümli aýna dogralan filament matasy ýa-da ýönekeý kesilen mat, süýümli aýna goşmaça dokalan däl goşundy.FRP el pastasy prosesi, köp mukdarda köpeldilen material, şeýle hem RTM, egrem-bugram, galyp we ş.m. ýaly käbir mehaniki galyplaýyş işlerinde ulanylýar, barlag tagtasynyň ýetmezçiligi sebäpli düzülen filamentleriň ugrukdyrylmadyk paýlanyşy we interleýeri gowulandyrdy. FRP önümleriniň gyrkym güýji ep-esli.Poroşok ýa-da emulsiýa baglaýjy serişdedir, şonuň üçin çalt aralaşmagy, gowy geçirijiligi.

Gysga kesilen önümler himiki poslama garşy turba, sowadyjy awtoulag gutusy, awtoulag üçegi, ýokary woltly izolýasiýa materiallary, demir plastmassa we gaýyklar, sanitariýa enjamlary, oturgyçlar, gül plitalary, gurluşyk bölekleri, güýmenje enjamlary, heýkeller we beýleki FRP önümlerinde giňden ulanylýar. .Güýçli we tekiz görnüşli önümler.

öndürijiligi

1. Ajaýyp mehaniki aýratynlyklary bolan ugrukdyryjy paýlama, birmeňzeş paýlama ýok.

2. Çylşyrymly şekilli önümleriň galyndy boşlugy üçin amatly örtük öndürijiligi.

3. Resin, önümleriň tekiz görnüşi bilen güýçli ukyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň