sahypa_banner

habarlar

Üznüksiz süýüm berkidilen termoplastiki (CFRTP) lentalar

Üznüksiz süýümli berkidilen termoplastiki (CFRTP) lentalar degişlilikde berkidilen material we matrisa hökmünde üznüksiz süýüme we termoplastiki rezine esaslanýar.Specialörite amallar arkaly ýokary güýçli, ýokary berklik, ýokary berklik birleşýän material öndürip biler.Üznüksiz süýümiň ýokary güýji hökmünde CFRTP materialy howa, otly, awtoulag, gämi gurluşygy, konteýner, binagärlik bezegi, turbageçiriji, howpsuzlyk, sport we dynç alyş, söweş senagaty we ş.m. ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýan ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýedir. has täze önümler işlenip düzüldi.

1

Önüm aýratynlyklary
Termoplastiki material we dürli saýlaw
Kesgitli ýaramlylyk möhleti
Ekologiýa taýdan arassa , Gaýtadan ulanylýan
Lighteňil agram, ýokary güýç, ajaýyp mehaniki häsiýetler
Çeýe önüm dizaýny, dolandyrylýan material aýratynlyklary
Ajaýyp poslama we çyglylyga garşylyk
Ösen tehnologiýa, awtomatiki önümçilik

Aýna süýümli güýçlendirilen termoplastikany ösdürmegiň kynlygy, termoplastikany aýna süýümi bilen nädip birleşdirmelidigi.Aýna süýüm döwük silikat materialdyr, aýna süýüminiň üstü gaty gödek, mikro çatryklary öndürmek aňsat.Könelişme garşylygy, eplenme garşylygy we aýna süýüminiň burulmagyna garşylygy pes.Şonuň üçin aýna süýümi polimer materiallar bilen örtülen aýna süýümi suwa batyrylandan soň öňe gitmeli, aýna süýüm bilen aýna süýüminiň arasynda egrem-bugram ýüze çykmazlygy, poslama garşy goralýan mikro çatryklaryň giňelmegini çaltlaşdyrmagy; .Termosetting rezinleri polimerizasiýa edilmezden ozal pes ýapyşykly suwuklykdyr, şonuň üçin aýna süýümlerini emdirmek kyn däl, ýöne termoplastika yssy eriş ýagdaýynda ýokary ýapyşyklydyr, şonuň üçin aýna süýümlerini siňdirmek kyn.

Käbir içerki kärhanalar termoplastiki ýadro turbasynda deslapky aýna süýümli simiň (hereket etmeýän) ýaranyň gönüden-göni ulanylyşyny öwrendiler, soňra bolsa termoplastiki turba RTP daşarky termoplastiki plastmassa önümçiligini ýapýarlar (sim simleri bilen berkidilen RTP işine meňzeýär).Ora-da deslapky emdirilmezden aýna süýümli sim we polietilen berkitme lentasyna birleşdirilip, soňra turbany ýaraýar (arilon süýümli lentany egriji berkitme RTP öndürmek prosesine meňzeýär), netijede pes öndürijilik we durnuksyz RTP bolýar.Derňewiň sebäbi, sürtülme ýa-da öwrümler we döwükler sebäpli önümçilik we ulanylyş prosesinde aýna süýüminiň gowy öňünden duýulmazlygydyr.Aýna süýüminiň önümçiligi, ýüpegi tekizlemek, statiki elektrik toguny ýok etmek, çyglylygyň eroziýasyny azaltmak we aýna süýümini we sintetiki rezin interfeýsini birleşdirmek üçin birleşdiriji serişdäniň üsti bilen bejerilýär, adatça çygly serişde bilen örtülýär.Şeýle-de bolsa, bu ýerüsti bejergisi deslapky emdirmegiň ornuny tutmaýar.


Iş wagty: Awgust-24-2022