sahypa_banner

habarlar

SUZHOU SUPXTECH tarapyndan PVC SKIN-FOAM Maşyn işleýiş prosesi

Beýleki plastmassa ekstrudirlenen önümler bilen deňeşdirilende, az köpükli deri PVC plastmassa önümleriniň SUZHOU SUPXTECH önümçiligi diňe bir ereýän basyş astynda gowy plastifikasiýa talap etmän, köpük deşikleriniň ululygy, mukdary we birmeňzeşligi, şeýle hem degişli tehniki talaplara eýedir. deriniň galyňlygy, gatylygy, ýagtylygy we gutarmagy.Köpükli bedeniň hili diňe bir formula we çig mal bilen baglanyşykly bolman, eýsem ekstruder nurbatynyň gyrkylmagy, ereýän basyş, temperatura, ekstruziýa (çekiş) tizligi, dodak boşlugy, galyndy galyndy boşlugy, sowatmak bilen gönüden-göni täsir edýär we çäklendirilýär. suwuň temperaturasy we beýleki faktorlar.Şonuň üçin beýleki ekstrudirlenen plastmassa önümleri bilen deňeşdirilende, deri köpükli plastmassa önümleri belli bir tehniki kynçylyk çekýär, tejribe we teoriýa boýunça pudak tehnikleriniň öwrenmeli we çözmeli köp çözülmedik meseleleri bar.

1, deri köpükli PVX plastmassa list öndürmek tehnologiýasy we aýratynlyklary

Derini köpürýän PVX plastmassa önümlerini öndürmekde tehniki kynçylyk köpüklenýär.Köpük, ereýän ýelimliligiň, köpükleýji serişdäniň öndürýän gaz basyşynyň we atmosfera basyşynyň ýokarlanmagynyň we giňelmeginiň netijesidir.

Köpüklemek prosesi adatça üç basgançakdan geçýär:

(1) Köpükli gaz belli bir temperaturada we ekstruderde basyşda plastmassa birmeňzeş garyndyda ereýär we köpürjik ýadrosyny emele getirmek üçin doýma ýagdaýyna ýetýär;

)

(3) Şekil enjamynyň sowadyjy täsiri astynda köpük önümleri berkleşýär we şekillendirilýär.Ajaýyp hilli deri köpükli PVX plastmassa önümleri köp we dykyz köpürjik deşikleriniň aýratynlyklaryna eýedir, kiçi we birmeňzeş, dykyzlygy we galyňlygy talaplara laýyk, tekiz görnüşi, ýokary gatylygy we ýagtylygy.

2, deri köpükli PVX plastmassa tagtanyň hil faktorlary

Plastiki köpürjigiň gurluş hiline gönüden-göni täsir edýän esasy çig mal köpükleýji we köpükli garmonizator.Durnuklaýjy, çalgy ýagy, kalsiý karbonat we ekstruziýa prosesine gözegçilik ýaly çig mal köpük hilini belli bir derejede ösdürip we utgaşdyryp biler.Köpük önümleriniň ekstruziýa prosesinde eremegiň plastifikasiýa temperaturasy köpükleýjiniň dargamak temperaturasyndan birneme pes bolmaly, PVC rezininiň polimerizasiýa derejesi näçe pes bolsa, eritmek üçin zerur bolan gaýtadan işleýiş temperaturasy şonça pes bolmalydyr.Doly köpüklenen plastmassa önümlerini almak üçin, reziniň ýelimliligi gaty ýokary bolmaly däldir.Şol bir wagtyň özünde, köpükli beýleki önümler bilen deňeşdirilende, köpürjikleriň ýaýramagyny we giňelmegini aňsatlaşdyrmak üçin, ekstruziýa kellesinden agzyna çenli 1,3 m giňlige paýlanmak üçin örtük emele getirýän kesiş has giňdir. , listiň tutuş kesişiniň basyşy utgaşdyrylmaly, eremegiň likwidligi has ýokary we reziniň molekulýar agramy adatça kiçi bolýar.SC-7 ýa-da SC-8 asma usuly ýaly ýumşak rezin has amatlydyr.SUZHOU SUPXTECH


Iş wagty: 07-2022-nji dekabry